Cele Statutowe Fundacji

 • Prowadzenie działalności badawczej mającej na celu zidentyfikowanie obszarów zarządzania informatyką, które szkodzą rozwojowi kraju, przedsiębiorstwom oraz instytucjom oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także proponowanie rozwiązań służących rozwojowi opartych na doświadczeniu innych krajów i wiedzy naukowej;
 • Tworzenie i popieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji;
 • Sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celem statutowym Fundacji;
 • Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i rozwiązaniach w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania informatyką służących rozwojowi polskiej gospodarki;
 • Inicjowanie i wspieranie programów szkoleń specjalistów informatycznych dla powstających i rozwijających się instytucji oraz organizacji promujących odpowiedzialne i metodyczne zarządzanie informatyką;
 • Podejmowanie działań służących upowszechnieniu zasad zarządzania ładem i nadzorem informatycznym w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;
 • Organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów informatycznych;
 • Stworzenie i zarządzanie klubem Liderów IT, który w jednym miejscu skupi możliwie jak najwięcej narzędzi, wiedzy i instrumentów, przydatnych w pracy każdego Lidera IT w Polsce;
 • Upowszechnianie postaw charytatywnych w środowisku Liderów IT wspierając osoby lub organizacje pomagające najbardziej potrzebującym (hasło: "Polska informatyka dla potrzebujących");
 • Podnoszenie kwalifikacji polskich Liderów IT poprzez szkolenia, wykłady i warsztaty, prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów;
 • Stworzenie miejsca spotkań środowiskowych, dostępnego dla członków klubu;
 • Bieżąca pomoc w realizacji zadań i celów polskich Liderów IT;
 • Integracja środowiska Liderów IT w Polsce celem wzrostu poprawy efektywności i jakości polskiej gospodarki w obrębie stosowania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu informatyką na szczeblu państwowym, samorządowy jak i pozarządowym;
 • Współpraca lokalna i międzynarodowa z instytucjami, zajmującymi się działalnością na rzecz rozwoju zawodu informatyka i Liderów IT;
 • Wymiana doświadczeń Liderów IT z osobami wkraczającymi (adeptami) w odpowiedzialne zarządzanie obszarem IT w firmach i instytucjach;
 • Organizacja konkursów dla Liderów IT, spotkań, debat oraz imprez branżowych i charytatywnych;
 • Upowszechnianie postaw i wartości etyczno-moralnych w pracy Liderów IT;
 • Współpraca z prasą i dziennikami drukowanymi oraz elektronicznymi w Polsce celem propagowania odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką w firmach i instytucjach celem sprawnej realizacji projektów i przedsięwzięć informatycznych kluczowych dla polskiej gospodarki.