Specjalne Studia Podyplomowe PW tylko dla absolwentów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Specjalne Studia Podyplomowe PW tylko dla absolwentów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

25.11.2020
Specjalne Studia Podyplomowe PW tylko dla absolwentów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej wspólnie z Fundacją IT Leader Club Polska kierują ofertę „szybkich” studiów podyplomowych dla przedstawicieli sektora publicznego (administracji samorządowej i rządowej), którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

Studia przeznaczone są dla absolwentów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej prowadzonego przez Fundację i będą trwać tylko kilka miesięcy ! Jest to unikalna oferta na rynku umożliwiającą zdobycie cennego na rynku pracy dyplomu Politechniki Warszawskiej. Zajęcia będą odbywać się tylko w formule zdalnej !

Celami studiów są:

 • Dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie IT w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej.
 • Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli kierownika projektu lub zespołu i prowadzenia projektów z zakresu zarządzania IT oraz poszerzenia kompetencji w tym zakresie.
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności stosowania narzędzi w zarządzaniu projektami informatycznymi w jednostkach administracji publicznej.

Korzyści dla słuchaczy:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat standardów oraz praktyki zarządzania projektami IT w jednostkach administracji publicznej.
 • Aktywna i praktyczna forma zajęć – liczne dyskusje, studia przypadków, analizy, ćwiczenia.
 • Poznanie różnorodnych narzędzi wspomagających zarządzanie, w szczególności projektami IT.
 • Poznanie modeli budowy i zarządzania architekturą cyfrową (IT) z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań (np. chmury obliczeniowej).
 • Wskazanie zasad świadczenia i rozliczania usług IT w jednostkach administracji publicznej.
 • Zdefiniowanie praktycznych zagadnień zarządzania ryzykiem.
 • Poznanie zagadnień współczesnego zarządzania, w tym zarządzania wiedzą oraz zarządzania odpowiedzialnego (sustainability), jako nowego imperatywu w naukach i praktyce.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

 • Niezbędne do odpowiedzialnego zarządzania przedsięwzięciami IT w podmiotach administracji publicznej.
 • Pozwalające na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zarządzania powierzonymi mu zasobami IT, a także na rozwiązywanie problemów związanych z realizacją procesów dostarczania zasobów i usług IT w działalności podmiotów administracji publicznej.
 • Umożliwiające skuteczne prowadzenie działań w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym w zakresie zapewniania usług IT.

Charakterystyka studiów:

 • Obszary kształcenia, z którymi związany jest program - studia są międzyobszarowe / interdyscyplinarne, odnoszą się do obszaru nauk społecznych i obszaru nauk technicznych.
 • Tryb realizacji  - studia niestacjonarne zaoczne – w edycji 2021 w formie zdalnej.
 • Język studiów – polski.

Zasady przyjmowania na studia:

 • Nabór na studia odbywa się na podstawie zgłoszeń zawierających: podanie, wniosek i ankietę oraz dokument potwierdzający kwalifikacje formalne tj. dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie) oraz dyplom ukończenia lub certyfikat uczestnictwa w kursie Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej prowadzonym przez Fundację IT Leader Club Polska (fakultatywnie).
 • Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia podyplomowe za każdym razem podejmuje kierownik studiów podyplomowych .
 • Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się uczestnikiem studiów, jeżeli:
  • wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe,
  • potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej (Załącznik do Uchwały nr 371/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011 r.) i zobowiązanie do stosowania się do niego.

Opłaty dla absolwentów kursu Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej prowadzonego przez Fundację:

 • Wysokość opłaty wynosi 5.000 zł za semestr – ze względu na przyjęta zdalną formę zajęć ta edycja uzyskuje 15% rabat, tj. koszt 4250 zł.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr inż. Olga Sobolewska

mail: ##davp.hdqdatlhzp#at#el.tsj.ea##

Obsługa administracyjna:

Laura Wąsik

mail: ##apjgp.lphxz#at#el.tsj.ea##

tel: 22 234 82 77

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa i w przypadku zainteresowania prosimy o maila na adres ##qxjgd#at#pzpstbxpxi.tsj.ea##