Fundacja wspiera Komitet Rady Ministrów ds Cyfryzacji

Fundacja wspiera Komitet Rady Ministrów ds Cyfryzacji

24.04.2017
Fundacja wspiera Komitet Rady Ministrów ds Cyfryzacji

19 kwietnia 2017 roku biegli IT z Fundacji IT Leader Club Polska przedstawili na posiedzieniu KRMC wyniki prac analitycznych związanych z optymalizacją realizacji projektów IT w administracji. Podczas dedykowanych warsztatów, w gronie doświadczonych Menedżerów IT administracji publicznej, omówione zostały trzy obszary (zidentyfikowane w dedykowanej ankiecie) stanowiące czynniki o wysokim lub bardzo wysokim wpływie na ”realizację inicjatyw i projektów IT w sektorze publicznym”.

Menedżerowie z Rady Dyrektorów IT przy MC w ramach warsztatów omawiali praktyczne przykłady występujące w ministerstwach lub urzędach, w których pracowali lub obecnie pracują. 

W trakcie warsztatów wypracowane zostały propozycje usprawnień, m.in.:

 1. Stworzenie wspólnych celów intytucji z zsynchronizowanym planem działań i projektów z priorytetami i zależnościami. Odpowiedzialność za realizację powinien objąć dedykowany Komitet
 2. Przyjęcie jako jednego głównych pryncypiów instytucji podejście „ewolucji a nie rewolucji”
 3. Wdrożenie cyklicznych „obowiązkowych” spotkań operacyjnych z kierownikami instytucji, podczas których możliwe będzie omówienie, w swobodnej atmosferze, aktualnie realizowane cele, priorytety z wymianą informacji
 4. Zbudowanie wewnętrznej strategii lub polityki komunikacji ze strony IT skierowanej do Kierownictwa instytucji publicznej. Komunikacja z IT powinna być "szyta na miarę".
 5. Zwiększenie kompetencji interdyscyplinarnych (miękkich) u osób z Działów IT odpowiedzialnych za cykliczne (bieżące) kontakty z Kierownictwem instytucji
 6. Stworzenie mechanizmów „automotywacyjnych” na poziomie Kierownictwa instytucji (np. grywalizacja).
 7. Stworzenie mechanizmu wspierania decyzji w obszarze IT przez zewnętrzne "autorytety" z tej dziedziny. Wsparcie (usprawnienie) procesu decyzyjnego po stronie Kierownictwa instytucji.
 8. Priorytetyzacja zadań, bieżący monitoring stanu realizacji zadań. 
 9. Bieżąca analiza zadań do realizacji w zakresie prawnym oraz merytorycznym wraz z identyfikacją użytkowników (interesariuszy). 
 10. Ustanowienie jednolitej komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej dla przedsięwzięć realizowanych przez różne urzędy / instytucje
 11. Konieczne włączenie w struktury Komitetu sterującego  członka kierownictwa (np. Dyrektora Generalnego)  w roli użytkownika biznesowego (merytorycznego)
 12. Zapewnienie kompetentnych i umocowanych zasobów do realizacji projektów w danej organizacji publicznej
 13. Uzupełnienie zakresów obowiązków służbowych o zadania i przydzielone role projektowe
 14. Wprowadzenie narzędzi do zarządzania projektowego zadań wraz z monitoringiem i bieżącym raportowaniem.
 15. Wprowadzenie mierników i wskaźników do rozliczania zakładanych rezultatów
 16. Wprowadzenie w regulaminach organizacyjnych zapisów określających realizację zadań w formie projektowej oraz wprowadzenie niezbędnych procedur wewnętrznych

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji